REGUŁY ROZMIESZCZANIA KLAP ODDYMIAJĄCYCH

Zatrucie tlenkiem węgla, potocznie nazywanym czadem (CO), na skutek wybuchu pożaru może prowadzić do wielu niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi powikłań, pośród których wyliczyć można np. drgawki, śpiączkę, a nawet śmierć.

Dochodzi do tego, ponieważ w razie wybuchu pożaru czad jest wchłaniany bezpośrednio poprzez drogi oddechowe, skąd dostaje się do krwi i tam łącząc się z hemoglobiną, doprowadza do niedotlenienia organizmu. Do takich sytuacji, dojść może na skutek awarii instalacji, podpalenia czy niedostatecznej lub niesprawnej wentylacji. Dlatego powstały przepisy regulujące zasady rozmieszczania klap wentylacyjnych w naszych gospodarstwach domowych, miejscach pracy oraz wszelkich wielkopowierzchniowych centrach handlowych, instytucjach, szkołach. Przestrzeganie zapisów dotyczących reguł rozmieszczania kalp wentylacyjnych oraz całej instalacji oddymiającej jest to jedyny sposób, aby w razie zaistniałego niebezpieczeństwa wyjść z opresji cało.

KLAPY ODDYMIAJĄCE — ZABEZPIECZENIA REGULOWANE PRZEPISAMI

Nasza firma Rewa jako renomowany producent systemów i urządzeń do oddymiania świadczy usługi dla wielu branż korzystających z tego typu instalacji. Znajdują się pośród nich branże przemysłowe, magazynowe oraz duże obiekty handlowe, które z racji posiadanej ogromnej powierzchni zobowiązane są do rzetelnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych ściśle określających warunki rozmieszczenia klap oddymiających oraz ich ilość. Wśród naszych klientów znajdują się także różnego rodzaju instytucje użytku publicznego takie jak urzędy czy szkoły. Dziękując Państwu za powierzenie nam tak odpowiedzialnego zadania, jakim jest stworzenie sprawnie działających systemów oddymiających, postanowiliśmy przybliżyć Państwu zasady rozmieszczania klap oddymiających zgonie z aktualnymi przepisami prawa panującego w Polsce.

W naszym kraju odpowiednio rozmieszczone klapy oddymiające są jednym z najważniejszych elementów składowych sprawnie działającego systemu ochrony przeciwpożarowej. Określane są przez Polską Normę NFPA oraz PN, w której znajdują się zapisy regulujące minimalne oraz maksymalne odległości, jakie powinny się znajdować pomiędzy klapami. Nakłada to na nas także konieczność precyzyjnego obliczenia odległości dzielących klapy od ścian budynków i kurtyn dymowych w celu uzyskania maksymalnej sprawności systemu PPOŻ.

CZEMU SŁUŻY INSTALACJA KLAP ODDYMIAJĄCYCH

Zasadniczo głównym zadaniem klap oddymiających jest odprowadzanie szkodliwych gazów powstających na skutek wybuchu pożaru na zewnątrz. W związku z odprowadzeniem dymu klapami oddymiającymi korzystnej zmianie ulega także temperatura wewnątrz budynków. Dzięki temu możliwa jest sprawna ewakuacja wewnątrz budynku, ponieważ zwiększa się widoczność na trasie ewakuacyjnej. Możliwe są też działania służb ratowniczych, ponieważ mają one tym samym ułatwione zadanie polegające na dotarciu do źródła wybuchu i okiełznaniu go oraz niesienie pomocy osobom poszkodowanym

JAKIE SĄ REGUŁY ROZMIESZCZANIA KLAP ODDYMIAJĄCYCH

W Polsce istnieją dwie normy określające rozmieszczenie klap oddymiających. Pierwsza z nich jest NFPA 204 Standard for Smoke and Heat Venting, która znajduje zastosowanie przy projektach określających możliwą ilość dymu, powstałego na skutek wybuchu pożaru, konieczną do odprowadzenia systemami oddymiającymi. Powstałe w ten sposób wyliczenia określą ilość klap niezbędnych w budownictwie. Zazwyczaj dotyczy ona wentylacji mechanicznej, stosuje się też zapis o tym, że rozmieszczone na powierzchni dachu klapy powinny być rozłożone równomiernie, a odległość pomiędzy nimi nie powinna przekraczać czterech wysokości obiektu.

Drugą jest wspomniana Polska Norma, czyli PN-B-02877-4/ Az1, czyli ochrona przeciwpożarowa budynków oraz instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Ściśle określa ona zasady projektowania budynków i klap oddymiających na dachach płaskich, a więc znajdujących zastosowanie w budynkach wielkopowierzchniowych, halach magazynach, centrach handlowych. Zapisy jasno mówią o tym, że klapy powinny być lokowane równomiernie względem siebie w celu ochrony przestrzeni poddachowej. Dodatkowo wymaga się, żeby nad potencjalnymi źródłami wybuchu (materiałami palnymi) umieszczać dodatkową klapę oddymiającą. Polska Norma rozróżnia też tzw. powierzchnie małe i powierzchnie duże uzależniając od tego ilość niezbędnych klap oraz ich lokalizację, dlatego planując budowę, warto zapoznać się ze szczegółowymi przepisami.

Widok dachu