Ogólne Warunki Gwarancji

REWA Sp. z o.o. z siedzibą w Woli Rafałowskiej 212A udziela gwarancji na swoje wyroby od dnia sprzedaży.

 1. Okres gwarancji na szczelność przekrycia i konstrukcji wynosi 36 miesięcy.
 2. Okres gwarancji dla pneumatycznego i elektrycznego systemu oddymiania wynosi 12 miesięcy.
  W przypadku podpisania umowy na konserwację systemu z Rewa sp. z o.o. okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
 3. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie technicznie uzasadnionym dla każdego rodzaju usterki.
 4. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie zakupu asortymentu.
 5. Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie reklamowanego wyrobu wraz z kartą
  gwarancyjną, ewentualnie dowodem zakupu.
 6. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady fabryczne wyrobów.
 7. Gwarancja nie obejmuje:
  • a) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania i konserwacji, brakiem okresowych przeglądów technicznych;
  • b) uszkodzeń powstałych w wyniku samowolnych (dokonywanych przez nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
  • c) zdarzeń losowych i zjawisk atmosferycznych w postaci: deszczu nawalnego, powodzi, silnego wiatru, huraganu, zalania, uderzenia piorunu, przepięć w sieci elektrycznej, gradu, ognia;
  • d) uszkodzeń powstałych w wyniku zaniechania obowiązku niezwłocznego zgłoszenia ujawnionej wady;
  • e) pogorszenia jakości powłok spowodowanych procesami naturalnego ich starzenia;
  • f) części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji ( np. uszczelki );
  • g) uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego transportu, rozładunku;
  • h) powstałych wad w wyniku niewłaściwego przechowywania urządzenia/wyrobu;
  • i) uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niezgodnego z zapisami DTR oraz zasadami sztuki budowlanej;
  • j) zjawiska skraplania się pary wodnej w komorach poliwęglanu na skutek różnicy temperatur (na zewnątrz świetlika i w pomieszczeniu)
 8. W przypadku, gdy usunięcie wady wyrobu nie jest możliwe, lub wiązałoby się z nadmiernymi kosztami firma REWA może wymienić sprzęt na wolny od wad lub zwrócić uiszczoną opłatę.
 9. Warunkiem zachowania gwarancji na cały okres wskazany w pkt. 1 i 2 jest dokonanie przez producenta lub podmiot przez niego upoważniony płatnego przeglądu serwisowego, zamówionego przez użytkownika na podstawie zlecenia.
 10. Gwarancja wygasa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
  • a) Kupujący / uprawniony z gwarancji wprowadzi zmiany konstrukcyjne we własnym zakresie bez uprzedniego uzgodnienia tego faktu z REWA Sp. z o.o.
  • b) okresowe przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie były wykonywane w terminie lub były wykonywane przez osoby nieuprawnione lub serwis nieposiadający autoryzacji albo gdy urządzenia były nieprawidłowo eksploatowane;
  • c) nastąpiła jakakolwiek ingerencja osób nieupoważnionych – poza czynnościami wchodzącymi w zakres normalnej eksploatacji urządzeń.
 11. Jeśli zgłoszona reklamacja okaże się nieuzasadniona, REWA Sp. z o. o. obciąży Klienta poniesionymi kosztami.
 12. Reklamację należy zgłaszać na adres e-mai: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres:
  Rewa sp. z o.o. Wola Rafałowska 212a, 36-017 Błędowa Tyczyńska niezwłocznie tj w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady objętej gwarancją.

Rusztowanie