Dotacje

Informujemy, że REWA sp. z o.o. zrealizowała projekt „Wdrożenie znacząco zmodyfikowanych zintegrowanych systemów oddymiania w oparciu o innowacyjne rozwiązania będące efektem prac B+R firmy Rewa Sp. z o.o.” który został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 3.2.1 Badania na Rynek

  • Całkowite wydatki na realizację projektu 10 959 300,00 PLN
  • Wydatki kwalifikowane 8 898 000,00 PLN
  • Wysokość dofinansowania 5 338 800,00 PLN

Głównym celem projektu było wprowadzenie na rynek innowacji produktowych i procesowych w postaci uruchomienia produkcji zintegrowanych systemów oddymiających z funkcja wentylacji jako wdrożenie wyników własnych prac B+R i związany z tym zakup maszyn i urządzeń; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, wzmocnienie powiązań między biznesem a nauką, podniesienie innowacyjności i konkurencyjności kraju, makroregionu i firmy, zwiększenie stopnia komercjalizacji wykorzystanych do produkcji wyników prac B+R i ich praktycznego wykorzystania.
Efekt projektu: W wyniku realizacji projektu Firma zrealizowała zadanie dotyczące zakupu maszyn i urządzeń służących do produkcji kompletnych klap oddymiających z funkcją wentylacji i pasm świetlnych, które można konfigurować w systemy. Nastąpił wzrost innowacyjności zarówno całego regionu , w którym zlokalizowana jest firma jak również wzrost innowacyjności firmy na rynku urządzeń oddymiających i wentylacyjnych co w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia przychodów firmy ze sprzedaży produktów.


Informujemy, że REWA sp. z o.o. zrealizowała projekt "Dotacja na kapitał obrotowy dla Rewa Sp. z o.o." , który został dofinansowany w ramach: Programu Operacyjnego Polska Wschodnia działania dotacje na kapitał obrotowy.

  • wartość projektu ogółem 315 866,28 PLN,
  • wysokość kosztów kwalifikowanych 315 866,28 PLN,
  • wysokość dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich 315 866,28 PLN.

W wyniku realizacji projektu Rewa Sp. Z o.o. Otrzymała wsparcie w zakresie zapewnienia plynnosci finansowej oraz wsparcie w bieżącej działaności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły na skutek epidemii COVID-19.

Głównym celem projektu było zaspokojenie pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężania trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Efekty zrealizowanego projektu: W wyniku realizacji projektu Firma zrealizowała zadanie dotyczące utzymania prowadzenia działalności i niezaprzestania działaności w określonym okresie. Otrzymane dofinansowanie firma przeznaczyła na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, co stanowiło realne wsparcie w utrzymaniu działalności gospodarczej dla REWA Sp. z o.o., która na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajdowała się się w trudnej sytuacji.

Rewa Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie znacząco zmodyfikowanych zintegrowanych systemów oddymiania w oparciu o innowacyjne rozwiązania będące efektem prac B+R firmy Rewa Sp. z o.o.”, nr Umowy: POIR.03.02.01-18-0024/18-00 w ramach Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020; W związku z powyższym zapytania ofertowe na dostawę maszyn i urządzeń są publikowane na portalu Baza Konkurencyjności. Zapraszamy do składania ofert za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności lub poczty.

Flagi Polski i Unii Europejskiej