Konserwacja klap dymowych

Ogólne zasady konserwacji

Instalacje oddymiania, jako instalacje bezpieczeństwa, powinny być stale utrzymywane w sprawności, poprzez odpowiednią konserwację. Użytkownik obiektu zobowiązany jest zapewnić konserwację instalacji, najlepiej podpisując z konserwatorem stosowną umowę.
Konserwacja polega na wykonywaniu badań okresowych i usunięciu ewentualnych usterek.
Konserwator powinien znać zasadę działania klap dymowych i urządzeń wyzwalających oraz innych współpracujących z klapami urządzeń. Zalecane jest przeszkolenie u producenta w zakresie działania, instalowania i eksploatacji systemów oddymiania. Konserwator powinien znać też teren obiektu, w którym znajduje się instalacja, przebieg instalacji, linii dozorowych, rozmieszczenie urządzeń oraz warunki środowiskowe pracy tych urządzeń

Dach

Konserwacja klap dymowych

Konserwację systemu oddymiania może przeprowadzać jedynie odpowiednio przeszkolony serwisant. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W przypadku instalacji elektrycznej zaleca się wykonywanie badań okresowych przynajmniej co 6 miesięcy. Jednak właściciel instalacji, w uzgodnieniu z projektantem i konserwatorem, powinien zwiększyć częstotliwość w przypadku, jeżeli warunki pracy instalacji są trudne (wysoka wilgotność, środowisko korozyjne, zapylenie itp.).
Szczegółowe wytyczne do czynności konserwacyjnych zawarte są w kartach technicznych urządzeń.

Utrzymanie czystości przekryć z płyt poliwęglanowych

  1. Zalecane jest okresowe czyszczenie płyt poliwęglanowych podczas eksploatacji.
  2. Do mycia używać letniej wody z dodatkiem łagodnych środków czyszczących stosowanych w gospodarstwie domowym i gąbki.
  3. Nie szorować płyt szczotkami lub ostrymi przedmiotami. Unikać środków ściernych i silnie alkalicznych.
  4. Unikać kontaktu zabezpieczonej przed UV powierzchni płyt z rozpuszczalnikiem butylowym lub alkoholem izopropylowym.
  5. Pamiętać, że środki czyszczące i rozpuszczalniki nadające się do czyszczenia poliwęglanu mogą nie być bezpieczne dla powierzchni pokrytej warstwą absorbera UV.
    W wątpliwych przypadkach przeprowadzić uprzednio test środka czyszczącego na próbce płyty lub zasięgnąć porady u producenta.